Tillbaks till startsidan. 4ans  |  Om 4ans  |  Samhällsvetare  |  Beteendevetare  |  Journalistik  |  Film & Foto  |  Sök 4ans  |  Facebook  |  Elev
               
                                 
 
.

Kontakt

Rektor
Rektor: Robert Lindberg
Mail: robert@4ans.se

Tel: 040-91 82 25
Robert Lindberg
Robert Lindberg

4ans Gymnasium
Tuborgsgatan 2
(Ingång från innergården)
217 41 MALMÖ
Tel exp: 040-91 82 25
Mail: info@4ans.se


.

Om 4ans

4ans Gymnasium - I malmö sedan 2013


Historien om "4"an
4ans Gymnasium grundades 2003 av fyra lärare med en dröm om en modern skola där huvudfokus ligger på kunskapsförmedling och bildning. En öppen skola som vilar tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Där kunskaper och värden utvecklas och vikten av flit och gott uppförande uppmuntras. En skola där elever, föräldrar och lärare har möjlighet att påverka på riktigt. Där beslut kan tas snabbt och med fokus på eleven. En skola där det råder samförstånd och samsyn på alla nivåer, där alla som vill känner sig delaktiga och alla elever blir sedda. På 4ans formar du en tydlig framtidsbild och har som elev möjlighet att påverka dina tre gymnasieår på riktigt.
4ans ska vara en arena för fritt tänkande och debatt, vi vill bidra till ett demokratiskt och jämlikt samhälle där fria och självständigt tänkande medborgare har makt att forma sina liv och samhällsutvecklingen. Här skapas vidgade och nya perspektiv. Här skapas din framtid..

Skolan och ledarskapet
Skolan är lärarägd vilket innebär att huvudmannen är aktiv i den dagliga verksamheten. 4ans har haft samma rektor och biträdande rektor i över 10 år vilket bidrar till långsiktighet och kontinuitet i ledarskapet och skolutvecklingen. Vi vill att du ska möta en trygg och varm skola med stabila vuxna där beslut kring pedagogik, pedagogiskt stöd, ekonomi, lokaler, utrustning, studiebesök och resor kan tas snabbt och med en stark förankring hos elever, lärare och skolledning.

En trygg skola med god stämning
4ans Gymnasium har en inspirerande, levande och kreativ miljö i helt nybyggda skollokaler där hela skolan är en sluten trygg plats med fokus på skolverksamhet. Vi vet att inlärning främjas av att skolan är en annan miljö än hem och fritid. På 4ans Gymnasium arbetar vi hårt för att du som elev ska må bra och få ett bra bemötande av vuxna som bryr sig. Vi är övertygade att om människor ska kunna lära och utvecklas är det viktigt att de ställs inför krav samt möter utmaningar i en lugn och trygg miljö med tydliga klassrumsrutiner där det är både är önskvärt och tillåtet att såväl lyckas som att begå misstag. På 4ans blir du sedd och uppskattad för den du är. Stämningen på skolan är familjär och du får snabbt nya vänner. Här trivs du som elev och tycker det är roligt att komma till skolan vilket ökar din inlärning och ditt engagemang.

Engagerade lärare, kunskapsfokus och studiero
Kunskap och bildning behöver uppvärderas i vårt samhälle och lärarna är de som har kraften att förändra. På 4ans är lärarna ingen underordnad yrkesgrupp utan har professionell frihet. Här tillåts lärare att vara de lärare de vill vara. Du möter välutbildade, behöriga lärare som har kärlek för sina ämnen. Lärare som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och regelbundet uppdaterar sina ämneskunskaper. Lärare som står emot trender och är lojala med utbildning som idé. Lärare som med stolthet förmedlar kunskap och tar ansvar för lärprocesserna. Lärare du kan lita på och som lyssnar och visar tilltro till eleverna. Lärare som sätter rättvisa betyg.
Att läraren är experten och en auktoritet i klassrummet är en förutsättning för att kunna ha en god relation till eleverna. Vi tycker därför att det är viktigt med lärare som berättar, instruerar, beskriver, förklarar och är tydliga med vad du ska lära dig samt visar ett tydligt och konsekvent ledarskap där de värden och värderingar som finns på skolan lyfts fram. I våra klassrum finner du en trygg, förtroendefull och stödjande lärandemiljö med studiero och tydliga ämnes- och lektionsstrukturer, där eleven ges möjlighet att anteckna och ostört koncentrera sig på uppgifter och föreläsningar.
Hos oss lämnas inte eleven ensamma med ämnesinnehållet. Vi tror på klassisk kunskapsöverföring, att läraren förmedlar kunskap och ger en överblick till eleverna och att eleverna under lärarens ledning genom olika redovisningsformer, uppgifter, laborationer och diskussion får fördjupa sig i centrala delar, testa idéer, analysera, lösa problem och utveckla sina kunskaper mer ingående. Att i gymnasiet arbeta med lärarcentrerad och föreläsningsbaseras undervisning som grund och samtidigt få börja att lära sig att studera mer elevaktivt i en mer elevcentrerad fri lärmiljö ger en varierad och önskvärd balans som gynnar kunskapsutvecklingen och förbereder eleverna för högskolestudier. Med läraren i centrum, till gruppens bästa, ges alla elever det stöd och de utmaningar de behöver. Med lärarledda lektioner formar vi ett klassrum där eleverna vågar delta och där studierna både blir utmanande och engagerande.

Positiva förväntningar, struktur och mål
Att lyckas ökar tilltron till den egna förmågan och då ökar även motivationen. Vi tycker att det är viktigt att synliggöra ansträngningar och delsegrar. Vi har positiva förväntningar på alla elever och är övertygade om att eleverna förstår att skolan är viktig och meningsfull. Att förstå kopplingen mellan insats och utfall, är en grundförutsättning för att kunna ta ansvar för sitt lärande. Skolan ger dig ramar och rätt hjälpmedel men det är alltid du som elev som måste anstränga dig och ta ansvar för din inlärning för att lyckas.
När din skolgång har mål, innehåll och struktur samtidigt som undervisningen är varierande, utmanande och anpassad lyfter du som elev. Med tilltro och höga men rimliga förväntningar både från dig själv och från dina lärare samt med tydlig återkoppling på rätt nivå som går att agera utifrån hjälper vi dig att uppnå mer än bara kunskapskraven. Du får bättre förståelse för dina egna styrkor och svagheter och kan på detta vis hitta dina egna vägar till framgång.

Traditionell pedagogik i en digital värld
Med kunskapsbetonad undervisning baserad på instruktion och med tydliga regler över hur, när och om digitala verktyg och dator ska användas gynnas alla elever. För oss är det viktigt att de digitala verktygen inte får ämnesinnehållet att hamna i skymundan, arbetsformerna får aldrig bli innehållet.
Digital innovation och kunskap om de digitala verktygen bidrar till samhällsutvecklingen samt främjar samarbete och den allt viktigare kunskapsdelningen. Med Internet och digitala medier som den viktigaste informationskällan måste läsförståelse, djupläsning, hantering av information och färdigheter i att värdera källor fungera. Den som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap men precis som med all kunskap kommer inte den digitala färdigheten av sig själv. Det skrivna ordet och goda ämneskunskaper är alltid grunden.
På 4ans förstår vi vikten av att lära våra elever att använda digital teknik och medier på ett tryggt, ansvarsfullt och effektivt sätt. 4ans arbetar aktivt med att vårda elevernas förmåga och självförtroende att utmärka sig både online och offline i en värld där digitala medier alltid är närvarande. Vi skapar en balans mellan enskilda och gemensamma arbetsformer i en modern skolmiljö med både fysiska böcker, digitala resurser och attraktiv utrustning för att främja din kunskapsinhämtning, upptäckarlust och innovation så att just du ska lyckas i den snabba och ständigt föränderliga värld vi lever i idag.

Att studera på ett högskoleförberedande program
I Sverige lönar sig utbildning väl men vilket gymnasieprogram du väljer är ett beslut där både känslor, intressen och framtidsdrömmar kan få spela in. Sveriges högskoleförberedande gymnasieutbildningar är väldigt lika varandra och skillnaderna mellan programmen är ofta marginella. Ett högskoleförberedande program passar dock bäst för elever som klarar av en teoretisk utbildning där studietempot stundtals är högt och kunskapsnivån hela tiden höjs.
Vi tycker att det är viktigt att främja elevers motivation och hjälper dig gärna med att utveckla ditt ansvarstagande, ger dig stöd i sociala situationer samt hjälper dig med studieteknik och strategier för att planera ditt studerande. Tänk dock på att ett högskoleförberedande program är precis som det låter, programmet förbereder dig för att läsa på högskola och nivån är därför hög redan från början. Det krävs både lust, ork och förmåga för att möta den akademiska nivån på ett högskoleförberedande program.
Gymnasieskolans självständiga arbetssätt och studietempo kan ibland upplevas vara övermäktigt om du precis klarat nivåerna i grundskolan. För att klara av ett högskoleförberedande program bör du inte bara vara studiemotiverad och aktivt delta i undervisningen utan helst ha minst godkänt betyg i svenska, engelska, matematik, geografi, historia, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi och teknik samt ett meritvärde på minst 200 poäng, annars är risken stor att du inte känner dig tillräcklig, då du står utan förkunskaper och har svårt att hänga med i tempot på ett högskoleförberedande program. Söker du till ett program med medieinriktning är det även viktigt med betyg i bild och musik.

4ans elevkår – Av elever, för elever!
På 4ans Gymnasium har vi en aktiv elevkår där alla som vill kan engagera sig oavsett om det är för en bättre skola eller en rikare fritid.
Kåren är en fantastisk gemenskap och ett perfekt sätt att lära sig nya saker på, känna sig behövd, bygga kontaktnät, få nya tankesätt, hitta nya vänner och att ha roligt. Häng med på utflykter, picknickar, in- och utsparker, fester, sportevent, spelkvällar, filmkvällar, debatter, pride, konferenser och evenemang. Syssla med skolutveckling, fotografering, pyssel, politik, kultur, studentspex, julspel, sy eller sjung i kör. Det är bara fantasin och viljan som sätter gränserna.

Nybyggd skola i World Trade Center
4ans Gymnasiums nybyggda lokaler är formade för god undervisning och arbetsro. Vi har traditionella klassrum och föreläsningssalar där undervisningen organiseras rumsligt runt läraren, anpassade fokusrum, "TED Talk"-rum, modern mediestudio, avskilda rum för elevhälsa samt ett skolbibliotek som tillsammans lyfter skolans pedagogiska vision.
Skolan är centralt belägen i World Trade Center vid porten till Malmös mest expansiva område Västra Hamnen. Framför skolan ser vi över kanalen Malmöhus slott och bakom skolan breder Västra hamnen ut sig. Från Malmö Central följer du den nybyggda Neptunigatan ner till World Trade Center och 4ans Gymnasium. Kommunikationerna är mycket goda och elever på 4ans har samma rätt till busskort som de som går på en kommunal skola.

Förstklassig lunch
När det är dags för lunch har du ett tiotal restauranger att välja på. Med ditt personliga matkort får du en riktig lunch, som helt betalas av skolan. Elevkåren är aktiv i val av restauranger som du hittar i skolans närhet.
Då du kan spendera lunchen med dina kompisar ute på stan blir lunchen en naturlig och trivsam paus från skolan.

Modern teknik, personlig utrustning och mediestudio
På 4ans lånar du en modern dator samt medieutrustning om du läser en medieinriktning. All utrustning är personlig och du kan ta med dig den hem så att den är lättillgängliga även utanför skolan.
Din dator är ett arbetsredskap men vi vet att lärprocesser och eget lärande inte uppstår bara för att du har en dator, ibland kan en dator till och med ge motsatt effekt. På 4ans bestämmer varje lärare om och när din dator ska användas under lektionstid.
4ans använder moderna lärplattformar där lagom mycket dokumenteras. Vi jobbar aktivt med att lärplattformarna ska vara en tillgång och inte begränsa eller styra vilka läraktiviteter som genomförs i klassrummen. Vi har ett eget intranät där scheman, uppgifter och resultat alltid finns tillgängliga. Plattformarna, den tekniska miljön och skolbiblioteket uppdateras kontinuerligt.
Vi har även en nybyggd medieateljé med branschmässig och professionell studioutrustning för tv- film och foto, ett "TED Talk"-rum samt andra ytor för kreativt skapande och grafisk design som alla går att använda även utanför den schemalagda tiden.

Enkla och rättvisa regler
På 4ans har vi lättbegripliga och enkla ordningsregler med förbestämda och tydliga konsekvenser om reglerna bryts. Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö med god studiero så att elever och lärare ska kunna arbeta och trivas. Lärarna har god relationskompetens och på 4ans tar vi elevernas åsikter och upplevelser på allvar men vi accepterar inte bortförklaringar, alla förväntas följa reglerna hela tiden. Vi har en tydlig och rak kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare vid förseelser. Lärarna och eleverna arbetar tillsammans med ordningsreglerna för en trygg men fri arbetsmiljö.

Bedömning, stöd, stimulans och läxor
Vi anser att bedömningsunderlag med hög reliabilitet och tillförlitlighet är viktigt, som att examinerande arbete i första hand bör ske under lektionstid, därför ställer vi höga krav på fysisk närvaro och deltagande. Lärarna jobbar med sambedömning och markerar tydligt mot varje försök att från tredje part påverka betygsättningen. Vi ger dig kunskap istället för genvägar.
Förmågor är inte allmängiltiga utan domänspecifika, fokus bör därför ligga på ämnesinnehållet och inte på själva förmågorna. Vi tycker att det är viktigt att skifta fokus från vad som ska göras till vad som ska läras. Inlärning istället för produktion.
På 4ans följer vi din kunskapsutveckling och studiesituation under hela utbildningen och med ledning av rektor ser mentor, studiecoach och elevhälsoteam till att tillräckligt stöd och stimulans sätts in i tid. Vi försöker alltid ge dig som elev en sammanhållen utbildning med ett genomtänkt och varierat stöd för att du ska nå så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar. På skolan kan du även få hjälp med planering, struktur, studieteknik och förmågan att kunna reflektera över din situation och det egna lärande. Vi vet att övning, nötning och flit ger bestående kunskaper så på ditt schema hittar du även flera extra lärarledda lektionspass som ligger utanför ditt ordinarie schema och din garanterade undervisningstid. På dessa kan du som vill repetera och nöta det du lärt dig, sammanfatta och återberätta, studera inför prov, få läxhjälp eller jobba ikapp och få pedagogiskt stöd om du t.ex. varit sjuk eller ledig.
4ans använder riktiga böcker och vi menar att alla elever behöver läsa på traditionellt sätt men vi har också all kurslitteratur samt en stor del av våra biblioteksböcker inlästa och tillgänglig för samtliga elever att lyssna på, perfekt för dig som vill lyssna i mobilen eller ibland föredrar ljud framför text.
Vi anser att läxor är viktiga för alla, vanan av att själv möta ett stoff på egen hand tack vare genomtänkta läxor, förberedelser och repeterande hemarbete uppmuntrar till att tränga in i och behärska ett ämne. Uppföljning gör att kunskapen sitter och läxförhör, tester och prov har en positiv effekt för elevernas kunskapsinhämtning.

Förberedd för högskolestudier
Oavsett om du väljer universitet, högskola, utlandsstudier, yrkeshögskola eller folkhögskola efter gymnasiet så kommer du att vara väl förberedd. På 4ans är vetenskapens centrala principer och vetenskapsteori centralt. Vi anser att det är viktigt att elever får konfronteras med idéer och åsiktsperspektiv som de inte delar eller förstår. Kritiskt, självständigt tänkande kan bara växa ur kunskap. Vikten av yttrandefrihet och akademisk frihet är lika viktig i gymnasiet som på högskola och universitet.
Utbildningen på 4ans är många gånger krävande och det skrivna ordet är alltid i fokus, du drillas i vetenskapligt tänkande, vetenskapligt grundat arbetssätt, värderingsförmåga, god forskningssed, djupläsning, akademisk svenska, självständigt skrivande och skrivande för högre utbildning.
Även om bedömningen ligger på gymnasial nivå så motsvarar exempelvis Gymnasiearbetet på 4ans en mindre uppsats på universitetet och högskola.

Efter studenten
4ans har täta kontakter med högskolor, universitet och näringsliv. Här utvecklas du och förbereds för livet efter studenten för att just du ska plugga vidare, bli något och få ett bra jobb i framtiden.
Vi är mycket stolta över vad våra avgångselever har uppnått, mängder av högskolestuderande och yrkesutövare. Framgångsrika chefer, drivande lokalpolitiker, förbundskaptener, socionomer, ekonomer, producenter, lärare, fotografer, journalister, poliser, jurister, advokater, statsvetare, rådgivare, terapeuter, banktjänstemän, mäklare, apotekare, geologer, forskare och andra intressanta yrken.
Vi ser fram emot att ge dig samma möjligheter och tre härliga år på 4ans.

 

Studenten!

 
  4ans Gymnasium    Skeppsbyggaregatan 9     211 11 MALMÖ     Tel: 040-91 82 25     Mail: info@4ans.se